A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) pontja értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 10.§-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. Tehát nem a Képviselő-testület, vagy a Közszolgáltató egyoldalú döntésén múlik a szemétszállítás gyakoriságának meghatározása, így a közszolgáltatási díj ugrásszerű emelkedése, hanem törvényi kötelezettség az évi 52 alkalommal a hulladékgyűjtő edények ürítése.

A hivatkozott EÜm rendeletet és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárva Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 26. napján tartott ülésén elfogadta az 5/2013. (III.28.) sz. rendeletét a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről.  Az rendeleti szabályozás értelmében a közszolgáltatás díját annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. Az önkormányzati rendeletalkotást tehát a jelenleg hatályos szabályozás és az önkormányzat finanszírozási helyzete indokolták.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az elfogadott önkormányzati rendelet közszolgáltatási díjat nem tartalmaz.

Igyekezetünk továbbra is arra irányul, hogy a jelenlegi 120 és240 literűrtartalmú edények helyett lehetőség adódjék a kisebb 80 literes edényzet lakossági igénybevételére.

 

Miháld, 2013. március 28.

Tisztelettel: 

Miháld Község Önkormányzata

 

 ———————————————————————————————————————-

Tisztelt miháldi Ingatlantulajdonos!

2013. április elejétől Miháld település szilárd hulladékkezelésében változások történnek. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket a következő kérdésekről.

 

Mikortól él a jelenlegi szerződés és milyen törvényi háttere van?

 • A Képviselő-testület arról értesített, hogy az 1990. évi LXV tv, a Magyar Közlöny 2012. évi 160. számában kihirdetett 2012. évi CLXXXV tv a hulladékról, valamint a 242/2000. (XII.30.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján új alapokra helyezi a szilárd hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás szabályozását, mely 2013. április 1-től lép életbe.
 • A közszolgáltatást korszerű, a szelektíven gyűjtött és gondosan szervezett zártrendszerű hulladékgyűjtéssel valósítjuk meg.
 • Ezen szolgáltatást – korábban kötött szerződés alapján – a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. végzi a szerződés lejártáig.

Mi tette szükségessé az eddig hatályban lévő rendelet módosítását?

 • Az önkormányzatok 2013. évi költségvetésének tervezésével egyidejűleg világossá vált, hogy a központi költségvetés csak a kötelezően ellátandó feladatokhoz ad támogatást, illetve az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe kerülő önkormányzatok kiegészítő támogatásának elnyerése és annak mértéke is attól függ, hogy milyen egy adott önkormányzat feladat ellátási rendszere. Sajnos a lakossági hulladék ártalmatlanítás, -elhelyezés, és -elszállítás díja nem tartozik azok közé, amelyeket a fentieknél figyelembe lehet venni, így Miháld Község Önkormányzata kénytelen alkalmazni az úgynevezett „szennyező fizet” elvet, ugyanis a lakossági szolgáltatás díját a továbbiakban átvállalni nem tudja.

Milyen kötelezettségeket ró az új rendelet a lakosságra?

 • Minden háztartásnak kötelező a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak díját a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelően megfizetni.
 • Ennek értelmében mindenkinek kötelező a Szolgáltatóval szerződést kötni.
 • A keletkező kommunális hulladékot köteles a hulladékgyűjtő edényben tárolni, valamint azt a begyűjtés napján, a közterületen úgy elhelyezni,
 • hogy annak megközelítése a Szolgáltató számára ne ütközzön akadályba.
 • A lakosság ugyancsak köteles a szelektív hulladékgyűjtő sziget használatára, ahol fehér- és színes üveg, papír és műanyag hulladék frakciók gyűjtésére van mód.
 • Köteles az építési törmeléket elszállíttatni vagy elszállítani az arra kijelölt helyre.
 • A veszélyes hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
 • Az illegális hulladéklerakást a törvény bünteti!

Milyen hulladékot tilos az edényzetbe helyezni?

 • A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot (pl.: maró lúg, forró hamu, zsiradék), illetve gyúlékony vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállítójárművét.

Hogyan történik a díj kialakítása a Saubermacher-Pannonia Kft-nél? 

 • A díjak megállapításakor a Miháld Községre jutó hulladékszállítással és kezeléssel kapcsolatos várható költségeinket osztjuk le a település polgáraira. Az ide vonatkozó törvény értelmében a díjnak biztosítani kell az indokolt költségeket és ráfordításokat.
 • 2013-tól a Hulladékról szóló törvény által meghatározott módon történik a szolgáltatási díj kialakítása
 • Az esetleges szolgáltatási díj hátralékot a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hajtja be a kötelezett ingatlantulajdonostól
 • A közszolgáltató 2013. évre érvényes díjszabását az 1. számú melléklet tartalmazza

Mi a hulladékszállítás gyakorisága és időpontja a település területén? 

 • A 120 literes edényekből történő lakossági hulladékszállítás 2013. január 1-től hetente történik.

Mi történik a szerződött edényzet űrtartalmát meghaladó és a mellé elhelyezett hulladékkal?

 • A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet kommunális hulladék elszállítására a Szolgáltató által rendszeresített a Szolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsák szolgál. A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, illetve egyéb költségek) díját is.

Milyen kötelezettségei vannak a Szolgáltatónak? 

 • A rendszeresített gyűjtőedényben kihelyezett települési szilárd hulladékot a szerződésben meghatározott napokon és gyakorisággal el kell szállítania, és azt az előírásoknak megfelelően kezelnie kell. A szolgáltatás gyakorisága hetente történik, ez évi 52 darab ürítést jelent.
 • Kötelesek a kihelyezett szelektív gyűjtőszigetet üzemeltetni.
 • Lomtalanítást, valamint elektronikai hulladék, akkumulátor és autógumi gyűjtést évente egy alkalommal szervez, melynek pontos időpontját, valamint a gyűjtésre kijelölt helyszín(eke)t az Önkormányzattal együtt határozza meg minden év tavaszán.
 • Továbbra is él a „zsákos” hulladékszállítás. Amennyiben a gyűjtőedényzet nem elegendő, akkor a keletkező hulladékot a Szolgáltató emblémájával ellátott szürke színű – a településen is megvásárolható – zsákban kell kihelyezni.

Hogyan történik a szerződéskötés?

 • Az első számlát júniusban küldi a Szolgáltató, mely az április, május és június hónapok hulladék szállításának díját tartalmazza. A későbbiekben negyedévente történik a számlázás a naptárhoz igazodva.
 • Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos személyes adatainak a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni.
 • A szerződés alá nem írása nem mentesít a szolgáltatási díj megfizetése alól.

Milyen módon léphet velünk kapcsolatba a Tisztelt lakosság? 

 • Nagykanizsa, Vár u. 5. szám alatti telephelyünkön ügyfélszolgálati irodát működtetünk, ahol hétfő-szerda-csütörtök-péntek 7.00 – 17.00 óráig, kedden 7.00 – 20.00 óráig személyesen is fordulhatnak hozzánk bizalommal.
 • Esetleges kérdéseik megválaszolására készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink a 93/537-384 telefonszámon.

Tisztelettel:

Saubermacher-Pannonia Kft.
Közszolgáltató

A 2013. január 1-től hatályos hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladékszállítás díja Miháld községben 2013. április 1-től:

Alapdíj:
6.000,- Ft + ÁFA / év /ingatlan / edény
6.000,- Ft + 1620,- Ft /év/ingatlan/edény
Ürítési díj:
3,15 Ft+ ÁFA / liter / edény – 120 literes edény űrméretet alapul véve
480,06,- Ft/ürítés/edény
24963,12,- Ft/edény/év
Összesen:
32.583,12,- Ft/edény/év – 120 literes edény űrméretet alapul véve

 

Az igénybe vehető edények mérete: 120 és 240 literes.