Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – Miháld 900 éves ünnepségéhez kapcsolódóan

RENDEZVÉNY REGISZTRÁCIÓ – 2021.08.14-re


 1. TÁJÉKOZTATÓ, AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Miháld Község Önkormányzata által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan.

Miháld Község Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.mihald.hu (a továbbiakban: honlap) működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők személyes adatait kezeli.

Rendezvény lebonyolítása: a résztvevők adatainak nyilvántartása, az eseményen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele, támogatói szerződés teljesítése, program-tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: a rendezvényen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele esetén a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a9 pontja alapján önkéntes hozzájárulás.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Miháld Község Önkormányzata
Székhely és levelezési cím: 8825 Miháld, Fő u. 2.sz.
Telefonszám: 06-93-367-001
Képviseli: Gerő Sándor polgármester
Adatvédelmi tisztviselő neve: Mádé Ivett művelődésszervező
Email cím: mihald900@mihald.hu

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük:

 • név – az Ön azonosítása céljából,
 • e-mail cím – az Önnel történő kapcsolattartás céljából,
 • telefonszám – az Önnel történő kapcsolattartás céljából.
 • a rendezvényen az Önről készült felvétel Miháld Község Önkormányzatának kiadványaiban, publikációiban, vagy más médiában megjelenő anyagaiban, illetve bármely közöségi oldalon, offline és online, közzététele céljából.

A jelen tájékoztató 4.5. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Rendezvényszervezés

Az adatkezelésre jogalapot az Ön önkéntes hozzájárulása ad. Ezt a hozzájárulást a rendezvénykezdete előtt bármikor visszavonhatja, de ez a jelentkezés visszavonásával együtt jár.  

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja (név, e-mail cím, telefonszám) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a mihald900@mihald.hu e-mail címre küldött e-mailben. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

Az adatokhoz az Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársa fér hozzá, akinek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulást Ön az adott rendezvényre (Miháld 900 éves ünnepsége – 2021.08.14) való regisztráció során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja (Miháld 900 éves ünnepsége).

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, de legkésőbb 2021.12.31-ig. Ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ön adatait addig kezeljük, amíg Ön az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb 2021.12.31-ig. Tiltakozását a mihald900@mihald.hu e-mail címen terjesztheti elő.

A nyilvánosságra hozatal természetéből fakadóan vissza nem vonható médium (pl: nyomtatott kiadvány) esetében a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő adatkezelésre vonatkozhat.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársa jogosult megismerni, akinek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

Az Ön regisztrációja során megadott adatai megosztásra kerülnek az esemény társrendezőivel, az eseményt támogató szponzorokkal; a rendezvényen készült fénykép, kép- és hangfelvétel a nyilvánosság számára elérhetővé válik. Az adattovábbítás címzettjeiről bővebb felvilágosítást az mihald900@mihald.hu  e-mail címen kérhet. Kapcsolattartás: az Ön adatait az adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítják.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: mihald900@mihald.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a mihald900@mihald.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a rendezvényen való részvételhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére, továbbá megtagadhatja az Érintett részvételét a rendezvényen. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.