1. számú melléklet a 7/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez

A szociális célú tűzifajuttatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében elfogadott formanyomtatványon 2019. december 31. napjáig lehet benyújtani. Ha határidő utolsó napja, olyan nap, amelyen a hivatalban a munka szünetel, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 Szociális célú tűzifa juttatásra az a kérelmező jogosult,

 1. aki legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen Miháld község közigazgatási területén él és állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
 2. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át; (81.500,-Ft)
 3. a kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki:
  • az Szt. szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására – települési támogatásban részesül,
  • a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
  • kiskorú gyermeket nevel,
  • egyedül élő időskorú.
  • aki rendezett lakókörnyezetet tart fenn.
  • akinek helyi adótartozása nincs.
 4. Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
 5. Szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • Kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló jövedelemigazolások, nyugdíjfolyósító igazolása az ellátásról, jövedelem hiányában NAV adóigazolás.
 • Kérelmező és a vele közös háztartásban élők igazolása arról, hogy helyi adótartozása nincs.
 • Munkaügyi Központ regisztrációs igazolása.

 

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a szociális tűzifa iránti kérelem a csatolandó mellékletek hiányában érdemben nem bírálható el!

 

Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy tűzifa juttatás

 • egy háztartásban csak egy személynek,
 • legfeljebb 5 erdei m3 mennyiségben,
 • egy fűtési idényben csak egy alkalommal,
 • kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg.

 

Szociális célú tűzifa juttatásra nem jogosult az a kérelmező,

 • aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, illetve
 • azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető.
 • Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Az ingatlanban való életvitelszerű tartózkodást a Hivatal környezettanulmány felvétele mellett ellenőrizheti.

 

A szociális célú tűzifa készlet kimerülése esetében a kérelmet el kell utasítani.