Az adatkezelés főbb elvei 

Az adatkezelés elveit az Infotv. 4. §-a taxatíve felsorolja, az ügyfélkapu regisztrációs eljárás során kezelt személyes adatok vonatkozásában a szabályozás főbb elemei a következőek: 

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az ügyfélkapu regisztrációs eljárás előtti tájékoztatási kötelezettség 

Az Infotv. 20. § (2) bekezdése alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különös tekintettel:

 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • tovább arról, hogy az adatkezelés során ki ismerheti meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetésére is.

 

Az ügyfélkapus regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok köre

Ügyfélkapu regisztrációs eljárás során a regisztrációs szerv a felhasználó által bemutatott, a külön jogszabályban meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő adatok alapján az ügyfelet azonosítja, a felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat és állampolgárságot összeveti a nyilvántartás adataival, valamint ellenőrzi a személyes megjelenés során bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány hatályosságát.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 123. § (5) bekezdése alapján az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztrációs eljárás során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • viselt név,
 • születéskori név,
 • anyja neve,
 • születési hely,
 • születési idő,
 • állampolgárság,
 •  nem,
 • az adott ügyfél által előzetesen megadott elektronikus levelezési cím, valamint
 •  felhasználói név.

 

Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének célja

Az Ügyfélkapu regisztrációs adatok kezelésének célja az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása, amely lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy bizonyos ügyeit elektronikus úton intézze.

 

Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének jogalapja

Az ügyfélkaput természetes személyek saját döntésük alapján vehetik igénybe.

Az Infotv 5. § (1) bekezdése értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ezzel kapcsolatban hivatkozom a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal NAIH-791-2/2013/V ügyszámú, 2013.04.16-án kelt állásfoglalására, amely szerint az ügyfélkapu regisztrációs eljárás esetében a jelenlegi jogi szabályozás az érintett hozzájárulásával teremt jogalapot a személyes adatok kezelésére.

 

Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelése

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. Korm. rendelet 7. §-a alapján az ügyfélkapu regisztráció során rögzített adatok adatbázisban történő adatkezelésére a KEK KH került kijelölésre. Az adatkezelés kizárólag az ügyfélkapu felhasználók adataira vonatkozik.

Az adatfeldolgozó szervezet a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.), amely tevékenységet az Infotv. 3. § 18. pontja, valamint az adatkezelővel 2010. december 30-án kötött adatfeldolgozási megbízási megállapodás alapján gyakorolja, mely az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését foglalja magában.

 

Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének időtartama

Az ügyfélkapu adatbázisban az adatok kezelése (tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatás az ügyfelek azonosítására szolgál) mindaddig fennáll, amíg a felhasználó személyes ügyfélkapuja megszüntetésre nem kerül. Az ügyfélkapu megszűnésekor valamint megszüntetésekor a Vhr. értelmében az ügyfélkapu adatokat és a tárhelyen tárolt információkat haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törölni kell.

 

Az ügyfélkapu regisztrációs eljárásban érintettek jogai és azok érvényesítése 

Az érintettek jogait és azok érvényesítését az Infotv. 14. §-a részletezi. A hatályos szabályozás alapján ügyfélkapu regisztrációs eljárás során az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését.

A szabályozás fontos eleme, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.