Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre szól (2017.08.15 -2022.08.14)

A munkavégzés helye: Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
 • Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajz
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Iskolai végzettséget, szakképesítését tanúsító okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát nyilvános ülésen bírálják el

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csárdi Tamás nyújt, a 30/536-7089-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása címére történő megküldésével (8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/8053/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Csárdi Tamás polgármester, Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.