HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása meghatározta az óvodai beiratkozás időpontjait.

Azonban az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel, a járvány megelőzése, a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében a beiratkozás az alábbi speciális szabályok szerint történik:  

 

A beíratáshoz szükséges óvodai nyomtatványok (jelentkezési lap – óvoda), letölthetők az önkormányzat honlapjáról valamint személyesen elvihető az óvoda bejáratánál kihelyezett dobozból.

A jelentkezési illetve igényfelmérő lapot és a szükséges okiratok másolatát elektronikus úton (ovoda@zalakomar.hu) illetve az óvoda bejárata mellett kihelyezett gyűjtőbe szíveskedjenek eljuttatni
2020. április 22. 16.00 óráig.

Akinek nincs lehetősége nyomtatásra illetve szkennelésre az a 0630/640-1240-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban személyesen is behozhatja.

 

Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

  1. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2020. április 22.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

  1. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

 

A Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:

 

Zalakomár nagyközség közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (életvitelszerűen ott élő *) szülők gyermekeinek van lehetősége.

 

A jelentkezéskor szükséges okiratok:

 

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

utolsó határnapot (2020. április 22.) követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása elnöke

 

* életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

Beiratkozás közlemény

Jelentkezési lap (2)